Bilgi Biriktirmek Üzere Okumuyoruz

Atasoy Müftüoğlu

Küresel çağda yaşıyor olmak, eleştirel anlamda, küresel bir dikkate, bilince, ufka, vizyona, misyona, sorumluluğa, ilgi ve merak’a, hayret’e, zihinsel/düşünsel/kültürel bi­rikime sahip olmayı gerektiriyor. Gerçek böyleyken, biz Müs­lümanlar, küresel çağda taşralı varoluşlara saplanıp kalmış olarak, eski sorunlarla, eski tartışmalarla, eski yaklaşım­larla, anlam-değer-nitelik-içerik-ufuk üretmeksizin, yal­nızca parçalanma-çatışma üreterek hayatlarımızı tüketiyo­ruz. Bu durum, zihinsel-ruhsal-ahlaki bir mahrumiyete ve sınırsız bir kısırdöngüye işaret eder. Bu kısırdöngü sebe­biyle bizler, içerisinde yaşadığımız tarihsel dönemin hiç bir alanda failleri değiliz, aktörleri değiliz, öznesi de­ğiliz. Taşralı varoluşlara saplanıp kaldığımız için zaman ve mekanı etkileyen/dönüştüren her hangi bir etkinlikte bulunmuyoruz.

Bu noktadan hareketle, eleştirel ve seçici bir dikkatle bütün kültürleri, kültür hareketlerini takip etmeye çalı­şıyor, tarihsel bir farkındalığa ulaşmak istiyor, tarihsel sorgulamalar yapmak, bu sorgulamalar etrafında entelektüel/ muhalif bir kamuoyu oluşturmak istiyoruz. Takip ettiğimiz, önerdiğimiz, tartıştığımız kitapları, ansiklopedik/akademik bilgiler biriktirmek üzere değil, her hangi bir sıralama­ya tabi tutarak değil; tahakküm üreten, dokunulmaz kılınan, mutlaklaştırılan, modern/seküler/liberal/demokratik ontololojiyle/epistemolojiyle hesaplaşabilecek bir bilince/üret­kenliğe sahip olmak üzere okuyoruz.

Atasoy Müftüoğlu